Exploateringen av Albano överklagas

Illustration, tumme ner vid Albano

Stockholms stad har flyttat exploateringsfokus till Kungliga nationalstadsparken: nu ska sjätte, sjunde, åttonde, nionde, tionde, elfte, tolfte, trettonde, fjortonde, femtonde, sextonde, sjuttonde, adertonde, nittonde och tjugonde Hötorgsskrapan byggas i parken.

Fast inte så högt förstås – den vertikala visionen har bytt gestalt till tjockpannkaka. Den massiva pannkakan, bakad av femton Hötorgsskrapor, gräddad och serverad strax bortom Roslagstull, utplånar den givna topografin i nationalstadsparken och ödelägger samtidigt områdets historiska kunskaps- och upplevelsevärden.

Om markanvändningen i nationalstadsparken har regering och riksdag beslutat så här: ”Utvecklingen i nationalstadsparken bör sammantaget inriktas på att förstärka områdets natur- kultur- och rekreationsvärden och att värna den biologiska mångfalden.”

Om markanvändningen i den forna hagmarken väster om Roslagsberget i nationalstadsparken har Stockholms stad beslutat så här:  ”Albano reserveras som ett förändringsområde med tät bebyggelse.”

Kommittén har fortlöpande kritiserat kommunens tolkning och missbruk av miljöbalkens bestämmelser i detaljplanearbetet för exploateringen av Albano. Ingen kritik har dock bitit på vare sig kommunen eller länsstyrelsen.

Nu har överklagandeprocessen inletts. Läs överklagandena till länsstyrelsen och miljödomstolen under fliken Yttranden. Det är spännande och tankeväckande läsning.

Stoppa skrapan! Spara klockan!

Läs Kommitténs inspel i detaljplanarbetet för gasklocka 3 och 4 i Hjorthagen.

Bl.a. diskuteras hur det höga bostadshuset kan upplevas som störande från pelousen i Haga, främst beroende på den mer påträngande verkan av en upplyst byggnad jämfört med gasklocka 4:s mörka kropp. Och ingen tvekan råder om  att huset är mycket påträngande från Fiskartorpet. Förslaget utgör här uppenbart ”påtaglig skada” i Miljöbalkens mening.

Yttrandena finns tillgängliga under fliken Yttranden; yttrande och kompletterande yttrande.

Fotomontage, Gustav III:s paviljong och upplyst gasklocka/höghus.