Hälsa och nöje för många – eller dyrt byggande för få? Två visioner för Hjorthagen – Husarviken

Nationalstadsparken mellan Husarviken och Stadion är idag ett sargat och förslummat landskap. Området är också en farligt svag länk i parkens ekologiska infrastruktur.

Nu hotar den planerade bostadsbebyggelsen öster om Husarviken tillsammans med en fortsatt utbyggnad av trafikapparaten att ytterligare skada landskapsbilden i hela denna del av Nationalstadsparken.

Trots både rådande brister och ett starkt exploateringstryck saknas en samlad planering som syftar till att bevara och utveckla områdets natur-, kultur- och rekreationsvärden i enlighet med Nationalstadsparken övergripande målsättning. Här planeras för exploatering.

Därför lägger vi nu fram en idéskiss till användning och gestaltning av området mellan Husarviken och Stadion med ett annat värdeperspektiv. Syftet är att långsiktigt säkerställa och utveckla Nationalstadsparkens natur- och kulturvärden och att samtidigt ta till vara områdets unika möjligheter att utvecklas till ett centrum för idrotts- och friluftslivet i Stockholm.

I idéskissen har särskild tonvikt lagts på att illustrera hur man kan:

 • skapa ett centrum för idrotts- och friluftsliv med ett rikt varierat utbud som samtidigt skall vara ett inbjudande genomgångsrum till Norra Djurgårdens strövområden
 • säkerställa områdets viktiga funktion som ekologisk spridningszon mellan Södra och Norra Djurgården
 • förtydliga rumsliga gränser och sammanhang i landskapet
 • återskapa förlorade skönhetsvärden och historiska sammanhang i landskapet kring Husarviken och samtidigt stärka den biologiska mångfalden i området

Skisser av landskapsarkitekt Sture Koinberg

Perspektivvy, Sture Koinberg. Alternativ för utvecklingen av Hjorthagen-Husarvikenområdet.

Perspektivvy | större format (pdf-fil 1MB).

Planskiss, Sture Koinberg. Alternativ för utvecklingen av Hjorthagen-Husarvikenområdet.

Planskiss | större format (pdf-fil 4MB)

Kommentar av Sture Koinberg till bilderna ovan:

Kulturlandskapen i Nationalstadsparken övergår till ett parklandskap i gränsområdet mellan stad och landskap. Förslaget beskriver en tänkbar utformning av denna gränszon.

Grundtanken är att området kring Husarviken ingår i denna gränszon där idrott och friluftsliv ges utrymme att utvecklas tillsammans med kulturella aktiviteter och begränsad bostadsbebyggelse. Här finns plats för många av de 67 olika idrottsföreningarna att utnyttja befintliga anläggningar och bygga nya. Plats för lek, friskvård och allehanda friluftsaktiviteter tillskapas härigenom för Stockholms befolkning. Kulturella aktiviteter orienteras till gasklockorna och till den föreslagna amfiteatern samt till befintlig bebyggelse.

Ett nytt konferenscentrum kan förläggas i nära kontakt med tunnelbanan och med front ut mot Värtans vattenrum. Anläggningen bör ges internationell standard.

Husarvikens södra strandlinje förändras och utformas till en strandpark.
En hamnanläggning för mindre båtar anlägges vid Husarvikens mynning i Värtan. Tanken är att båtturismen kan utvecklas i denna del av Stockholm.

Befintlig bebyggelse på gasverksområdet utnyttjas till kulturella ändamål samt för friskvård och idrott. Kompletterande bebyggelse i strandområdet kan vara byggnad för kanotsport, friluftsgård samt orangeri. Även andra byggnader för idrott och friluftsliv kan behövas i strandzonen. Bostadsbebyggelse med ekologiskt byggande har föreslagits vid stora gasklockan samt i västra sluttningen av Hjorthagen.

Norra länkens tunnelöppningar förlängs så att ett sammanhängande grön korridor leder ut mot Husarvikens nya parklandskap. Järnvägen bör på sikt förläggas under jord eller slopas.

Nya gångförbindelser från stadslandskapen ut mot parken kan därigenom bli möjliga ut mot Nationalstadsparkens kulturlandskap.

Lidingövägen trädplanteras från Valhallavägen ut till Lidingöbron.
Ett flertal nya gångförbindelser från Östermalm och gärdet leder ut i parklandskapen.

De rumsliga sambanden i landskapen restaureras och nyskapas i samband med utbyggnaden av olika aktiviteter.

Funktioner inritade i planen (för att kunna se siffrorna i planskissen, se pdf-filen ovan):

 1. Nationalstadsparkens landskap berikas genom restaurering av vattenflöden och nyplantering. Mark som skadats restaureras.
 2. Husarvikens södra strand skall restaureras. Den markanta utfyllnadsgränsen omformas. Den södra stranden utformas till en strandpromenad med bryggor och gångvägar. Vintertid spolas en isbana kring viken. En ny bro byggs vid vikens mynning. Den befintliga båtuppläggningsplatsen flyttas och båthamnen flyttas.
 3. Hamnanläggning för turisttrafik och mindre båtar. Enkla övernattningsstugor har skisserats vid hamnen.
 4. Ett nytt Konferenscentrum med direktanslutning till tunnelbana.
 5. Kanotsportanläggning. Husarviken ger stora möjligheter för kanotsporter.
 6. Tennisplaner för allmänheten. En mindre byggnad för omklädning anlägges. Tennisplanerna i Hagaparken flyttas till detta område.
 7. Fotbollsplaner i gräs med löparbana 100 m. Läktare i gräs anlägges i slänten.
 8. Gräsfält för fria aktiviteter.
 9. Idrottshallar nedanför den sprängda bergskanten.
 10. Befintlig bebyggelse används för kultur och idrott samt friskvård.
 11. Amfiteater kompletterar gasklockorna.
 12. Friluftsgård med omklädning och restaurang i anslutning till upprustad park.
 13. Orangeri med trädgårdsanläggning i anslutning till ny park.
 14. Öppna landskapsrum förbinder Djurgårdslandskapet söder om järnvägen med landskapet vid Husarviken.
 15. Ny väg där även bussen kan färdas.
 16. Ny anslutningsväg mot Uggleviken.
 17. Befintliga gasklockor rivs och ersättes med bostadsbebyggelse.
 18. Nytt bostadsområde med ekologiska experimenthus.
 19. Tunneln för Norra Länken förlänges så att ett sammanhängande landskapsrum åstadkommes mellan de olika parkdelarna.
 20. Järnvägen med sina staket utgör en begränsning ur ekologisk synpunkt. Järnvägen bör slopas eller läggas i tunnel.
 21. Befintlig bilbro blir gång- och cykelbro samt utnyttjas av hästsporten i området.
 22. Tennisstadion utbygges till internationell standard med flera inomhusbanor och tennisplaner i gräs med läktare.
 23. Lidingövägen trädplanteras.
 24. En dagvattendamm anlägges i ett framtida gräsfält.
 25. Nuvarande körväg minskas till en gång och cykelväg.
 26. Två nya gångvägar genom militärens område förbättrar tillgängligheten till parken.
 27. En gräsläktare avslutar idrottsarenan mot Lidingövägen.
 28. Bilverksamheten borttages, en byggnad rives och området planteras och begagnas för lek och idrott.
 29. Vattendammar för dagvatten anlägges i dalstråket.
 30. Nya gångvägsförbindelser från Valhallavägen in mot parken anlägges.

Förklarande texter till bilderna ovan, kort historik (pdf-fil 90kB).