Kommittén

Kommitténs bakgrund, syfte och verksamhet

Kommittén för Gustavianska Parken (KGP) bildades den 22 augusti 1991 i syfte att dels förhindra den pågående och planerade exploateringen av Haga – Brunnsviken – Ulriksdalsområdet, dels verka för skydd, vård, restaurering och utveckling av området som en sammanhängande natur- och kulturpark.

I kommittén samlades ledamöter som förenades av ett starkt engagemang för det historiska landskapets kultur- och naturvärden: Greger Carpelan, Kjerstin Dellert, Bo Grandien, Lars Gyllensten, Bengt Hamdahl, Lennart Holm, Stig Ramel, Inez Svensson och Per-Olof Åstrand med Eva Nordenson som ordförande och Peter Schantz som sekreterare.

För att nå sina mål arbetar kommittén sedan dess i princip på två sätt. Dels genom egna initiativ till nytänkande i förvaltningen av det historiska landskapet kring Brunnsviken, dels genom fortlöpande granskning och kritik av planer och projekt som är av betydelse för bevarande och utveckling områdets kultur- och naturvärden.

Haga – Brunnsviken – Ulriksdalsområdet är sedan 1995 en del av Kungliga nationalstadsparken. Kommittén engagerar sig därför också i sådana ärenden inom detta vidare område, som är av principiell betydelse för tillämpningen av miljöbalkens bestämmelser om nationalstadsparker.

Kommittén för Gustavianska Parken ingår inte i Förbundet för Ekoparken men samarbetar med Förbundet i angelägenheter av gemensamt intresse.

De ekonomiska grunderna för verksamheten regleras i den ideella Föreningen Gustavianska Parken med samma medlemmar som kommitténs.