Kommittén

Kommitténs bakgrund, syfte och verksamhet

Kommittén för Gustavianska Parken verkar för att skydda, vårda, restaurera och utveckla Brunnsvikenområdet och Ulriksdal, några av de viktigaste delarna av Kungliga nationalstadsparken. Området rymmer enastående kulturmiljöer och stora naturvärden, och är genom sitt läge nära Stockholms centrum en omistlig tillgång för stockholmarnas rekreation och hälsa.

Gustavianska parken är ett annat namn på landskapet som inramar Brunnsviken, format efter Gustav III:s vision om ett nordiskt Arkadien, ett klassiskt italienskt landskap. Kungens vision kan alltjämt upplevas genom parkanläggningar och byggnader runt Brunnsvikens grönskande stränder. I Frescati, Tivoli och Bellevue med namn inspirerade av kungens resa 1783-84 till Italien och Frankrike, uppförde kungens gunstlingar sina anläggningar. Främst av dem alla var kungens eget Haga, en parkanläggning i engelsk landskapsstil av internationell rang.

Kommittén för Gustavianska Parken bildades 22 augusti 1991 i syfte att förhindra en hotande exploatering av Haga-Brunnsviken-Ulriksdalsområdet och verka för att vårda och utveckla området som en sammanhängande kultur- och naturpark. Kommitténs arbete bidrog till bildandet 1994 av Kungliga nationalstadsparken.

Verksamheten består dels i att genom egna initiativ stärka förvaltning och utveckling av det historiska landskapet runt Brunnsviken och dels i att granska och lämna synpunkter på planer och projekt som påverkar områdets bevarande och utveckling. Det gäller särskilt ärenden av principiell betydelse för tillämpningen av miljöbalkens bestämmelser om nationalstadsparker. En viktig del i verksamheten består i att sprida kunskap och förståelse för områdets stora kultur- och naturvärden.

Kommitténs ledamöter företräder en bred kompetens inom ämnen som berör verksamheten. Arbetet sker i nära kontakt med myndigheter, kommuner och andra organisationer, främst Haga-Brunnsvikens vänner och Förbundet för Ekoparken.