Yttrande över Förslag till detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden i stadsdelarna Hjorthagen och Norra Djurgården


2008-06-19

Till Stockholms stadsbyggnadsnämnd

Yttrande över Förslag till detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden i stadsdelarna Hjorthagen och Norra Djurgården i Stockholm (Dp 2001-07633-54)

I revisionen av översiktsplanen för Nationalstadsparken (mars 2008) övergav Stockholms stadsbyggnadskontor efter massiv remisskritik den grundsyn på markanvändningen i parkens omgivning som redovisades i 2006 års förslag till översiktsplan, nämligen att (parkens) ”omgivande områden bör utformas som en intensiv stadsmiljö”.

2006 års grundsyn, som med hänsyn till ursprung och tillämpning kan kallas Husarviksdoktrinen, ersattes i 2008 års översiktsplan av en vägledning för markanvändning och utveckling i Nationalstadsparkens omgivningar som tycktes återspegla ett helt förändrat synsätt.

”Nationalstadsparkens omgivningar utvecklas med hänsyn till såväl stadens behov som Nationalstadsparkens särskilda värden.”

”Möjligheterna att förstärka samband mellan Nationalstadsparken och omgivningarna bör tas tillvara vid planering för stadsutveckling.”

”Särskilt värdefull vegetation inom den ekologiska midjan mellan Norra och Södra Djurgården bör så långt som möjligt bevaras och utvecklas även i nationalstadsparkens omgivningar.”

Skrev man.

Samtidigt med stadsbyggnadskontorets arbete med översiktsplanen för Nationalstadsparken har planeringen för utbyggnaden av Husarviksområdet för bostadsändamål fortgått i enlighet med Husarviksdoktrinen.

Den sakligt grundade kritik, som fortlöpande framförts i den obligatoriska samrådsprocessen kring exploateringen av området, har stadsbyggnadskontoret inte ansett motivera ett närmare studium och redovisning av ett eller flera rimliga alternativförslag.

Ingen utredning och inga planförslag har således lagts fram, som syftar till ett markutnyttjande som på bästa sätt tar tillvara områdets och omgivningens natur- och kulturvärden vid lokaliseringen och gestaltningen av tillkommande bebyggelse.
Det program och de detaljplaneförslag som framlagts syftar istället till ett högt markutnyttjande, motiverat av kostnadsaspekter, efterfrågan på bostäder och det centrala läget i staden.

Detaljplanen för västra delen av Gasverksområdet har nu bearbetats för att minska nybebyggelsens skadeverkningar på Nationalstadsparken. En avsevärd minskning av nybyggnadsvolymen har också åstadkommits.

Men inte heller den senaste bearbetningen vittnar om ett nytänkande i överensstämmelse med den vägledning som formulerats i stadsbyggnadskontorets reviderade översiktsplan. Här handlar det istället om att inleda utbyggnaden av Husarviksområdet utan någon egentlig omprövning av Husarviksdoktrinens vision av en stadsmiljö med hög exploateringsgrad.

Enligt vår mening strider således den utställda detaljplanen för västra delen av Gasverksområdet mot den vägledning för markanvändning och utveckling i Nationalstadsparkens omgivning som stadsbyggnadskontoret formulerat i översiktsplanen för parken.

Däremot svarar den programskiss som den s.k. Husarviksgruppen, i vilken Kommittén varit representerad, lade fram i november 2005 mycket väl mot den tidigare citerade vägledningen i 2008 års översiktsplan.

Programskissen utgår således även den från den grundläggande principen i översiktsplanen, att Nationalstadsparkens omgivningar skall utvecklas med hänsyn till såväl stadens behov som Nationalstadsparkens särskilda värden.

”Stadens behov” har i det sammanhanget betraktats inte bara som efterfrågan på bostäder utan också behovet av de kultur- natur- och rekreationsvärden för stadens invånare som lagen om Nationalstadsparken syftar till att bevara och utveckla.

Programskissen syftar också till att bevara och förstärka det historiska och visuella sambanden i det landskapsrum, som kommit att delas av Nationalstadsparkens gräns och att samtidigt bevara och utveckla det ekologiska sambandet mellan Norra och Södra Djurgården.

Vi avstår i brist på tid från en detaljgranskning av den utställda detaljplanen och hänvisar istället till Husarviksgruppens programskiss från 2005 och till stadsbyggnadskontorets aktuella förslag till översiktsplan för att tydliggöra i vilken riktning detaljplanen bör omarbetas.

Désirée Edmar
Ordförande

Christian Laine
Sekreterare


Originaldokument i Word-format

Till yttranden