Yttrande över Förslag till tilläggsplan för del av Norra länken


2008.10.02

Till Stockholms stadsbyggnadskontor

Yttrande över Förslag till tilläggsplan för del av Norra länken, i stadsdelen Vasastaden, S-TDp 2008-04713-54

Kommittén för Gustavianska Parken, som inbjudits till samråd i rubricerade ärende, har följande synpunkter på planförslaget.

Förslaget

Tilläggsplanens syfte är att ge möjlighet att bygga en delsträcka av Norra länken i nationalstadsparken från markytan. Därmed föreslås att de delar av gällande planbestämmelser upphävs, som förbjuder sådana arbeten inom planområdet.
Enligt förslaget till nya planbestämmelser ska tunneln utföras så att den ”inte medför något bestående intrång i parklandskap eller naturmiljö”.

Vidare ska parkmarken ”återställas omgående med nivåer, träd och vegetation efter det att vägtunneln färdigställts”.

Synpunkter

Bestämmelsen om utförandet bör omformuleras till full överensstämmelse med miljöbalkens nuvarande lydelse liksom den lagändring som beräknas träda i kraft år 2009, dvs. tunneln ska utföras så att intrånget eller skadan inte blir bestående.

Bestämmelsen om återställandet är långt ifrån glasklart formulerad. Den har emellertid förtydligats i planbeskrivningen. ”Kravet på återställande avser marknivåer, träd och annan vegetation, men är inte avsett att tolkas så bokstavligt att varje enskilt träd eller vegetationselement måste vara av samma art eller återfå exakt samma placering. Parkområdet ska återställas så att det genast upplevs som en attraktiv del av den kulturhistoriskt värdefulla Bellevueparken.”

Vad är det?

En närmare precisering av tankarna bakom bestämmelsen och beskrivningen återfinns i samrådshandlingen ”Tillägg till miljökonsekvensbeskrivning”. I sammanfattningen sägs att tilläggsplanens genomförande innebär att ”marken efteråt återställs till park, antingen till det utseende som förelåg före arbetenas påbörjande eller mer likt den historiska parken från 1700-talet”.

En genomtänkt och konsekvent uttryckt uppfattning om återställandet som idé och förverkligande återfinner man således inte i samrådshandlingarna. Återställande av nivåer, träd och vegetation (planbestämmelserna), så att området blir en attraktiv del av parken (planbeskrivningen), antingen sådan den nu ser ut eller mera likt den historiska parken från 1700-talet (miljökonsekvensbeskrivningen) – det är verkligen ingen övertygande tankekedja.

Miljökonsekvensbeskrivningens detaljerade – och i sig alldeles utmärkta – beskrivning och förslag till hantering av de träd som berörs av företaget svävar således fritt i luften mellan ett förhållningssätt som prioriterar status quo och ett som prioriterar Sparres och Pipers engelska park. Det mycket ambitiösa flyttnings- och återplanteringsprogrammet tillgodoser å ena sidan inte ett strikt krav på status quo. Å andra sidan är det inte bara betydelselöst utan delvis direkt olämpligt, om syftet istället är att så långt som möjligt återge den Piperska parken mellan Bellevueberget och det forna Ormträsket dess ursprungliga karaktär.

Samrådshandlingarna ger således vaga och i vissa stycken motsägelsefulla besked om hur den mark skall återställas som direkt och indirekt berörs av tunnelbygget. Enligt Kommitténs bestämda mening måste samrådshandlingarna kompletteras med en planbeskrivning, som tydligt redovisar syftet med återställandet och med ett fylligt illustrationsmaterial visar hur det skall uppnås. Först efter en sådan komplettering är planförslaget färdigt att ställas ut. Och då duger det inte längre att helgardera med 1, X och 2.

Enligt vad kommittén erfarit, har en utredning nyligen påbörjats av staden för att utarbeta ett program för upprustning/restaurering/rekonstruktion av Bellevueparken i dess helhet. I ett sådant sammanhang är det utomordentligt angeläget att i tiden prioritera den del av parken som i dag ligger söder om Värtabanan och som delvis berörs av tunnelbygget. Det är historiskt sett en mycket viktig del av Sparres och Pipers anläggning. Den har dessutom i senare tid fått en helt ny betydelse som huvudentré från stenstaden till den engelska parken. I varken det ena eller andra hänseendet har områdets gestaltning hittills utgått från en fördjupad analys av förutsättningar och mål för återställande och/eller förnyelse.

Kommittén utgår från att utredningsarbetet om Bellevueparken samordnas med planarbetet inför utställningsskedet. I det sammanhanget bör också en bättre formulering av bestämmelsen om återställande eftersträvas.

Désirée Edmar
Ordförande

Christian Laine
Sekreterare


Originaldokument i Word-format

Till yttranden