Yttrande över utställd detaljplan för fastigheten Vasastaden 1:16 m.m. (Norra Station)


2009.11.05

Till Stockholms stadsbyggnadskontor

Yttrande över utställd detaljplan för fastigheten Vasastaden 1:16 m.m. (Norra Station) i stadsdelen Norrmalm S-Dp 2009-02013-54

Allmänt

Svenska ordstäv är i allmänhet mustiga. Stundom kan de användas för att beskriva den kommunala tillämpningen av plan- och bygglagens bestämmelser om samråd och medborgarinflytande.

Vem erinrar sig inte ”att hälla vatten på en gås”, när man å ena sidan tar del av inkomna synpunkter på den föreslagna detaljplanen för Norra stationsområdet och å andra sidan studerar stadsbyggnadskontorets reaktioner på den kritiska granskningen av planförslaget?

Syftet med det remissförfarande som kännetecknar svensk förvaltningspraxis är att fördjupa demokratin. Remissförfarandet syftar samtidigt till att tillföra planerings- och beslutsprocessen erfarenheter och sakkunskap till fromma för en rationell och demokratiskt förankrad consensus om de åtgärder som skall vidtas. Vad gäller bevarande och förnyelse av den fysiska miljön räds vi alltmer en utveckling, där medborgarinflytandet reduceras till rätten att överklaga och de slutliga besluten i planärenden därmed hänskjuts till rättsväsendet.

Om den utställda detaljplanen

Vi hänvisar först och främst till våra kritiska samrådsyttranden av den 20 juni och 3 juli detta år. De har alltjämt full relevans. Vi konstaterar samtidigt att en ändring av planförslaget har utförts, som kan tänkas ha ett samband med de kritiska synpunkter vi framfört. Den i samrådsförslaget tänkta pendangen till Wenner-Gren Center, tornet på den så kallade Norrtullsterrassen, har i det utställda förslaget reducerats från 70 till 60 meters höjd. Enligt samrådsförslaget skulle tornet ”definiera entrén till Norrtull”, enligt planbeskrivningen till utställningsförslaget skall det nu ”markera stenstadens slut”.

Planbeskrivningen har nu också kompletterats (s.18) med två fotomontage som obarmhärtigt visar hur den föreslagna nybebyggelsen på Norra Stationsområdet och i synnerhet Norrtullsterrassens torn kommer att förändra landskapsbilden. Där en bördig dalsänka omgiven av bergshöjder sträckt sig från Brunnsviken bort till Karlberg skall en byggnadsmassa i framtiden resa sig, vars verkan i landskapet osökt leder tankarna till ”berg sjunken, djup stån opp”.

Enligt planbeskrivningens landskapsanalys (s. 17) skulle nybebyggelsen tvärtom föra det goda med sig – att ”staden läker ihop”(sic!). Enligt stadsbyggnadskontoret ansluter sig också bebyggelsen i huvudsak till stadens siluett och den kommer inte heller att påverka Nationalstadsparken negativt. Vi har således en helt annan uppfattning. Särskilt vill vi betona att förslaget att tillföra bebyggelseområdet ett storskaligt galjonstorn närmast intill Nationalstadsparken inte är godtagbart. Oavsett bebyggelsens skala i övrigt.

Detaljplanen omfattar inte Norrtull och den del av Nationalstadsparken, som ligger mellan Norrtull och Wenner-Gren Center, den förutvarande Generalsbacken. Däremot ingår också det området i det gestaltnings- och kvalitetsprogram som ställs ut samtidigt med planen.

Vi noterar med förvåning den grundinställning till användning och gestaltning av området som stadsbyggnadskontoret redovisar i programmet. ”Området betraktas som redan ianspråktagen mark då platsen rymde bensinstation och parkeringsplats när Nationalstadsparken klassades som riksintresse.” (s.17) Vad med det kommunala intresset att utveckla Nationalstadsparkens natur- kultur- och rekreationsvärden i enlighet med de riktlinjer riksdagen beslutat?

I samrådsyttrandena av både den 20 juni och den 3 juli i år har vi särskilt uppmärksammat denna svårt sargade del av landskapet kring Brunnsviken. Nu som då hävdar vi med bestämdhet, att användningen och gestaltningen av området mellan Norrtull och Wenner-Gren Center i första hand skall syfta till att skapa en vacker övergång från stenstaden till Brunnsvikens enastående landskapsupplevelser.
För Kommittén för Gustavianska Parken

Désirée Edmar
Ordförande

Christian Laine
Sekreterare


Originaldokument i Word-format

Till yttranden